Tallinna Tehnikaülikooli ingliskeelne lühinimi kütab endiselt kirgi üles

14.06.2019
Igavene üliõpilane Juulius Tallinna Tehnikaülikooli peahoone ees. | Tõnu Ojala

Kaks endist Tallinna Tehnikaülikooli rektorit, aastatel 1991-2000 ametis olnud Olav Aarna ning aastatel 2000-2005 ja 2010-2015 rektoriametit pidanud Andres Keevallik, kirjutasid Tehnikaülikooli kuratooriumile avaliku kirja, kus paluvad kuratooriumi mitte kinnitada eestikeelsesse käibesse Tallinna Tehnikaülikooli lühinime Taltech, vaid säilitada lühinimi TTÜ ja loomulikult kasutada ka eestikeelset täisnime.

Austatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liikmed!

Tallinna Tehnikaülikool tähistas möödunud aasta sügisel suurejooneliselt oma 100. aastapäeva. Võõristust aga tekitas see, kui meedias hakkas tuttava Tallinna Tehnikaülikooli ja TTÜ asemel ühemõtteliselt kõlama Taltech. Oli raske uskuda, et juubelil nähtud ja kuuldud TalTech ongi nüüd Tallinna Tehnikaülikooli eestikeelne lühinimi. Lisaks selgus, et samal ajal vahetati välja ka aastakümnete jooksul väljakujunenud ja inimeste mällu sööbinud TTÜ korporatiivvärvid, lipp, logo ja muu sümboolika.

Kahetsusväärne on seejuures, et meie kui vilistlastega ega ka TTÜ töötajatega neid muudatusi sisuliselt ei arutatudki. Vilistlased ei kuulu küll ametlikult ülikooli liikmeskonda, aga kuuluvad sinna kindlasti sümboolselt, sest just nemad kannavad tehnikaülikooli ajaloolist järjepidevust ja on meie alma mater’i ülesehitajad ning arendajad.

Kuratooriumile 11.03.2019 saadetud kirjas rõhutavad vilistlased, et uus võõrapärane lühinimi ja sellega koos kasutusele võetud kaubamärk alavääristavad eesti keelt ja kultuuri. Tallinna Tehnikaülikooli 1936. aastal kasutusele võetud nimi taastati tolleaegse eestimeelse ülikooli juhtkonna suurte pingutustega 1989. aastal. Sellest ajast alates on Tallinna Tehnikaülikooli lühinimi TTÜ, ülikooli embleem ja tunnusvärvid hästi tuntud nii Eestis kui ka meie välispartnerite juures. Neid tunnuseid on uhkusega kandnud TTÜ taidlus- ja spordikollektiivid.

Siinkohal ei saa kõrvale jätta ka uue lühinime ja sümboolika kasutuselevõtu õiguslikke küsimusi, mõnede juristide lingvistilise ekvilibristikani välja. Meie arvates rikuti uue sümboolika kasutuselevõtul nii ülikooli põhikirja kui ka seadust, sest muutused polnud kooskõlastatud ülikooli nõukoguga ja neid hakati legaliseerima alles tagantjärele.

TTÜ akadeemilise eetika komisjon on jõudnud järeldusele, et uue sümboolika sissetoomise protsess on olnud menetluslikult ebaselge, põhikirjalisi pädevuspiire rikkuv, vastuolulise kommunikatsiooniga ning seetõttu ülikooli töötajaid häiriv ja segadusse viiv. Uue sümboolika sissetoomise protsess riivab ka mitmeid hea teadustava alusväärtusi, sh ausus ja objektiivsus, austus ja hoolivus ning avatus ja koostöö. Kahetsusväärselt pole kuratoorium siiani ei akadeemilise eetika komisjoni ega ka professorite ja vilistlaste kirjadele vastanud.

Toimunu puhul on eelkõige tegemist väärtuste konfliktiga, põhiseaduslike väärtusteni välja. Rahvusvahelist läbimurret taotleva ehitusfirma või IT-firma puhul nimevahetus inglisekeelse vastu või sünnipäraselt inglisekeelse nime kasutamine sarnast konflikti ei tekita. Ülikooli nimel on aga rahvuskultuuriline ja ajalooline väärtus, mida tuleb hoida ja kaitsta.

Me palume kuratooriumi mitte kinnitada eestikeelsesse käibesse Tallinna Tehnikaülikooli lühinime Taltech, vaid säilitada lühinimi TTÜ ja loomulikult kasutada ka eestikeelset täisnime. Samas on igati asjakohane kasutada rahvusvahelises suhtluses nimena Tallinn University of Technology ja lühinimena Taltech. Oleme veendunud, et sellele pöördumisele kirjutavad alla kümned tuhanded TTÜ vilistlased ja ka väga paljud tänased töötajad ning üliõpilased.

Tallinnas, 13. juunil 2019

Olav Aarna

TTÜ vilistlane, rektor 1991-2000

Andres Keevallik

TTÜ vilistlane, rektor 2000-2005, 2010-2015

Tallinna Tehnikaülikooli kommentaar

Tallinna Tehnikaülikool endiste rektoritega nõus ei ole ja andis pressiteate vahendusel teada, et ülikooli rahvusvahelise lühinime muudatus ülikooli põhikirjas võeti Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu poolt vastu juba oktoobris 2018. Tehnikaülikooli kinnitusel on uus lühinimi ja kaubamärk läbinud kõik vajalikud ülikooli põhikirjalised otsustuskogud ning saanud valdava enamusega heakskiidu. Seda kinnitab ka kuratooriumi antud hinnang, kus kuratoorium kui ülikooli kõrgeim juhtorgan on seisukohal, et lühinimi TalTech ja selle visuaalse kujutise kasutusele võtmine ei rikkunud ega riku Tallinna Tehnikaülikooli seadust, Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja ega teisi õigusakte.

Tallinna Tehnikaülikooli ametlik ja laialdaselt kasutusel olev nimi on endiselt Tallinna Tehnikaülikool.

Tallinna Tehnikaülikooli väitel on uus kaubamärk toonud ülikoolile juurde silmapaistvust rahvusvahelises suhtluses ning see on hästi toetanud ülikooli maine arengut ka Eestis. Värskelt valminud Eesti ülikoolide maineuuringu põhjal väidab Tehnikaülikool, et õppeasutuse mainekuvand on viimase aasta jooksul tugevalt tõusnud just Eesti 15-19-aastaste noorte silmis. Tuntavalt on tõusnud nii Tehnikaülikooli erinevaid tugevusi koondav maineindeks kui ka Tehnikaülikooli/TalTechi brändi meeldivus noorte silmis. TalTechi tugeva maine noorte seas tagab uuringu järgi muuhulgas oluliselt üle keskmise hinnatud uuenduslikkus (uudsed lahendused teadus-, õppe-, arendus- ja loometöös).  

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid